• W019DE00

W019DE00

W019DE00

(pericolo di schiacciamento - warning: crushing)